Tuesday, October 21, 2008

BAB BASMALAH

TAKRIF BASMALAH

Basmalah ringkasan daripada kalimah Bismillahir Rahmanir Rahim yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

SUMBER

Lafaz basmalah terdapat di dalam mashaf Al-Quran yang mulia iaitu dalam surah An-Naml pada ayat-30, yang bermaksud :

" Sesungguhnya ia (surah) daripada Sulaiman dan sesungguhnya (isi kandungannya) Bismillahir Rahmanir Rahim "

CARA MEMBACANYA

Pembacaan lafaz basmalah ketika hendak melakukan sesuatu pekerjaan yang baik adalah disunatkan lagi ketika hendak membaca Al-Quran sama ada di permulaan surah.

Terdapat sepotong hadis Rasulullah S.A.W. bersabda mafhumnya:

" Setiap perkara kebaikan (kebajikan) yang tidak dimulakan dengan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahim maka amalan tersebut akan terputus (daripada keberkatan)"


" Sesungguhnya ia (surah) daripada Sulaiman dan sesungguhnya (isi kandungannya) Bismillahir Rahmanir Rahim "

CARA MEMBACANYA

Pembacaan lafaz basmalah ketika hendak melakukan sesuatu pekerjaan yang baik adalah disunatkan lagi ketika hendak membaca Al-Quran sama ada di permulaan surah.

Terdapat sepotong hadis Rasulullah S.A.W. bersabda mafhumnya:

" Setiap perkara kebaikan (kebajikan) yang tidak dimulakan dengan lafaz Bismillahir Rahmanir Rahim maka amalan tersebut akan terputus (daripada keberkatan)"


PREPARED BY: MUHAMMAD MUSTAQIM BIN MUSTAFA KAMIL
(5204)

BAB YA YANG DITAMBAH

1- Ya yang berada dihujung ada empat cara :
i) pada nama : الداعى
ii) ya dihazaf dari tulisan :
iii) ya tambah tetap atau hazaf :
iv) ya tambah asli : وعيد

2- Kaedah pada tetapkan ya tambah atau hazafkan :

1) IBNU KASIR tetapkan pada keadaan wasal dan wakaf
2) HISYAM tetap pada keadaan wasal dan wakaf
3) HAMZAH tetapkan keadaan wasal , dan hazaf keadaan wakaf
4) ABU AMRU , NAFIK , KISAIE tetapkan wasal dan hazaf wasal
5) BAKI QURO’ hazaf keadaan wasal dan wakaf

3- HAMZAH , WARSH , ABU AMRU wasal.BAZZI tetap dan wasal

4- IBNU KASIR tetap dan wasal.ABU AMRU dan QALUN wasal.

5- NAFI’ , ABU AMRU , dan HAFS ya yang maftuhah keadaan wasal.ketika wakaf, QALUN , ABU AMRU , dan HAFS hazaf dan tetap.

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

IDGHAM KHABIR

Ta’rif
Bahasa : memasukkan
Istilah : memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris seolah-olah
menjadi satu huruf yang bertasydid.

Idgham terbahagi kepada dua bahagian:

1 ~ Idgham kabir (besar)
berlaku apabila dua huruf yg berbaris bertemu.

2 ~ Idgham soghir (kecil)
berlaku apabila huruf yg pertama sukun dan huruf yg kedua berbaris.

Syarah bait:

Bait pertama
~Membahaskan tentang Abu Amru membaca dengan idgham kabir dan daripada dua perawinya,tetapi hanya Susi yg membaca dgn idgham kabir.
~Manakala pula Ad-durri membaca dgn izdhar pada idgham kabir seperti Imam-imam lain ( baki Qurra’)

Bait kedua
~pada kalimah منسككم dan ماسلككم Susi akan membaca dua kalimah di atas dengan idgham.
~Susi mengidghamkan huruf ك ke dalam huruf ك pada dua kalimah di atas sahaja.
Susi akan membaca منسِكْكّم dan ماسلككّم .

Bait ketiga dan keempat
-Apabila dua huruf mutamathilain dan kedua-duanya berbaris pada dua kalimah maka Susi akan mengidghamkan huruf yg pertama ke dalam huruf yg kedua.
Contoh: يعلم ما بين أيديهم , وطبع على قلوبهم

-Apabila huruf yg pertama itu drpd mutamathilain huruf mad atau huruf mad lin.
Contoh: فيه هدى , وقوم من maka harus bg Susimengidghamkannya dengan tiga wajah:
~ dua harkat (القصر)
~ empat harkat (التوسط)
~ enam harkat (المد)

Bait kelima dan keenam
pada bait ini igham kabir terbahagi kepada empat bahagian:
1- Apabila huruf awal daripada huruf mutamathilain itu ta’ mutakallim.
2- Apabila huruf awal daripada huruf mutamathilain itu ta’ mukhattob.
3- Apabila huruf awalnya tanwin.
4-Apabila huruf awalnya tashdid .

PREPARED BY: MUHAMMAD MUSTAQIM BIN MUSTAFA KAMIL
(5204)

BAB UMUL QURAN

 IMAM A`SIM dan KISAE menetapkan “alif” pada lafaz (ملك يوم الدين)
-BAKI QURA yang lain membaca dengan membuang huruf “alif” pada kalimah (ملك)

 lafaz (سراط) & (السراط) terdapat tiga khilaf:-

1)QUNBUL AN- IBNU KASIR membaca “sin” pada lafaz(سراط) & (السراط) seperti yang terdapat dalam bait yang prtama.
2)KHOLAF membaca ishmam pada huruf “shod” seperti bunyi “zai” sebagaimana huruf”dzho” yang dibaca oleh orang awam pada (سراط) & (السراط).
3)KHALLAD hanya membaca dengan ishmam pada lafaz “as-shirot” yang pertama sahaja seperti rawi kholaf.manakala pada lafaz “shirot”,khalad membaca tanpa ishmam sepert baki qura`.

IMAM HAMZAH mendhomahkan huruf “ha” pada 3 kalimah dibawah samada ketika wasal dan wakaf:-
-alaihum:غير مغضوب عليهم
-iilaihum:مرسلة إليهم
-ladaihum:وما كنت لديهم

BAKI QURA` membaca pada 3 lafaz tersebur samada dengan mengkasrah huruf “ha”.
>>MAZHAB QURA` MIM JAMA` ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

IBNU KASIR silah mim jama` dengan kadar dua harkat.
Dalil:وصل ضم ميم الجمع قبل محارك دراك
QALUN terdapat khilaf pada pada shilah mim jama` shilah dan sukun:
-apabila ketika wasal kadar panjang mim jama` ialah 2 harkat.
-melainkan apabila selepas mim jama` terdapat “hamzah qotho” membaca dengan kadar 2 dan 4 harakat.

Dalil:وقلون بتخييره جلا

 WARSH shilah dengan kadar 6 harkat ketika wasal sahaja,tetapi dengan syarat selepas mim jama` terdapat “hamzah qotho`”
 BAKI QURA`mensukun mim jama` selepasnya huruf berbaris qaulan wahidan ketika wasal.
 apabila “mim jama`” sebelum daripada huruf sukun ,semua qura` mendhommahkan “mim” dan ketika wasal dibaca tanpa shilah iaitu tanpa mad.
 apabila datang huruf “mim” sebelum sukun dan sebelum itu huruf “ha” dan sebelum huruf “ha” itu huruf “ya sukun” atau huruf yang berbaris kasrah adalah seperti berikut:-

1)ABU AMRU ALMASYAR dengan kasrah ‘MIM’ mengikut baris kasrah pada hurf “ha”.
2)HAMZAH dan KISAIE membaca dengan mendhommahkan huruf “ha” dan “mim”
3)BAKI QURA` membaca dengan kasrah “ha” dan mendhommahkan huruf “mim”.
4)ketika wasal semua qura menkasrahkan “ha” dan mensukunkan “mim” melainkan hamzah pada kalimah:-

-بهم الأسباب
يوفهم الله-
يوم يأتهم العذاب-

PREPARED BY: MUHAMMAD LUTFI BIN MOHD DANIYAN
(5250)

Monday, October 20, 2008

BAB WAKAF MENGIKUT TULISAN

1- Kufiyun ( asim,hamzah, kisaie ) ,abu amru , nafi’ , ikut dalam mashaf ketika wakaf pada keadaan pilihan dan darurat.

2- Apabila ha taknif ditulis dengan ta maftuhah, , maka diwakaf atasnya dengan ha oleh ibnu ksir, abu amru dan kisaie.

3- Datang ha taknis ditulis dengan ta maftuhah pada 13 tempat :

1) رحمت
2) نعمت
3) سنت
4) امرأة
5) سقيت
6) قرة عين
7) فطرت
8) شجرة الزقوم
9) لعنت الله
10) وجنت نعيم
11) ومعصيت الرسول
12) ابنت عمرن
13) وتمت كلمت ربك الحسنى


4- Ada perselisihan faham pada – وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا
- ءايت للسائلين
- غيبت الجب
 Siapa baca dengan ifrad, maka wakaf dengan ha.
 Siapa baca dengan jamak , maka baca dengan ta.

5- Wakaf kisaie dengan ha
 أفريتم اللت
 ذات بهة
 ولات حين مناص
هيهات هيهات


6- Wakaf ibnu amir dan ibnu kasir dengan ha = يا أبت
 Wakaf setiap quro’ kecuali abu amru pada lafaz كأين dengan nun
 Wakaf abu amru وكأى dengan ya

7- Wakaf oleh abu amru dengan tanpa khilaf , malah kisaie dengan khilaf pada kalimah :
• مال هذا الرسوبل
• مال هذا الكتاب
• فمال هؤلاء القوم
• فمال الذين كفروا

8- Wakaf kisaie dan abu amru dengan alif pada lafaz (يا ايه) يأيه الساحر
أيه)) ايه المؤنون ، ايه الثقلان

9- Wakaf semua quro’ selain abu amru dan kisaie dengan ha pada lafaz ويكأنه dan dengan nun pada lafAz ويكأن

10- Wakaf hamzah dan kisaie denga alif pada lafaz أيا = أيا ما تدعوا

11- Bazzi wakaf dengan ha saktah dengan khilaf pada kalimah berikut
 فيم أنت
 مم خلق
 عم يتٍلون
لم أذنت لهم
 بم يرجع

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

ISTILAH PENTING BAGI QIRAAT

1. Qiraat ( القراءت ) :
Iaitu bacaan yang disandarkan bacaan kepada salah seorang daripada imam-imam al-qurra’ yang mana bersambung ( sanad ) bacaan mereka kepada Nabi Muhammad S.A.W.

2. Imam ( امام ) :
Iaitu orang yang disandarkan bacaan kepadanya serta menjadi ikutan umat khususnya bagi mereka yang sezaman dengannya.

3. Riwayat (رواية ) :
Iaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan bacaan daripada imam Qurra’.

4. Rawi راوي ) ) :
Iaitu orang yang meriwayatkan bacaan daripada imam Qurra’.

5. Toriq طريق ) ) :
Iaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan bacaan daripada rawi, demikian juga orang yang meriwayatkan bacaan daripada rawi tersebut dinamakan sebagai toriq. Penggunaan istilah toriq tidak dihususkan bagi mereka dan bacaan mereka sahaja, bahkan ia juga digunakan bagi bacaan dan generasi sesudah mereka hingga ke bawah.

BACAAN SEPULUH YANG MUTAWATIR

Bacaan sepuluh yang mutawatir iaitu bacaan yang disandarkan kepada sepuluh imam al-qurra’ serta diriwayatkan oleh kumpulan manusia yang ramai. Bacaan sepuluh yang mutawatir ina terbahagi kepada dua kategori :

1) Al-Qiraat al-Asyr al-Kubra ( القرءت العشر الكبرى ) :

Iaitu bacaan-bacaan sepuluh besar. Bacaan sepuluh besar adalah bacaan yang disandarkan kepad sepuluh imam yang al-qurra’ yang terkenal iaitu :

I. Imam Nafi’
II. Imam Ibnu Kathir
III. Imam Ibnu ‘Aamir
IV. Imam ‘Aashim
V. Imam Hamzah
VI. Imam Al-Kisaie
VII. Imam Abu Ja’far
VIII. Imam Ya’kub
IX. Imam Khalaf Al-‘Aasyir

Bacaan-bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam Ibnu al-Jazari dalam matannya (syair ) yang disebut matan al-Jazariah ( متن الجزرية )

2) Al-qiraat al-‘Asyr al-Shughra ( القراءت العشر الصغر ) iaitu bacaan-bacaan sepuluh kecil. Bacaan-bacaan yang disandarkan kepada sepuluh imam al-Qurra’ yang sama tetapi gabungan dua sumber iaitu :

I. Al-qiraat al-Sab’ ( القراءت السبع ) iaitu bacaan-bacaan tuuh yang disandarkan kepada tujuh imam al-Qurra’ iaitu imam Nafi’, imam ‘Aasim, imam Ibnu Kathir, imam Abu ‘Amru, imam Ibnu ‘Aamir, imam Hamzah dan al-Kisaie. Bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam al-Syatibi dalam matannya ( syair )yang di sebut matan al-Syatibi ( متن الشطبية )

II. Al-qiraat al-Thalath ( القراءت الثلاث ) iaitu bacaan-bacaan tiga ( melengkapkan bacaan tujuh ) yang disandarkan kapada tiga imam al-Qurra’ iaitu imam Abu Ja’far, imam Ya’kub dan imam Khalaf al-‘Aasyir. Bacaan –bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam al-Jazari dalam matannya ( syair ) yang disebut matan al-Durrah ( متن الدرة ).

PREPARED BY: MUHAMMAD ARIF BIN ZULKARNAIN
(4797)

BAB WAKAF PADA AKHIR KALIMAH

1- Pada bahasa : menahan

Pada istilah : tahan suara seketika ketika membaca dengan niat untuk meneruskan bacaan.
2- Asal wakaf adalah disukunkan huruf yang diwakaf atasnya
3- Abu amru dan kufiyun (asim,hamzah,kisaie) mewakafkan dengan rum dan ishmam.
4- Takrif rum : perlahankan suara ketika menyebut baris huruf semasa wakaf
5- Takrif ishmam : muncung dua bibir ketika sebut huruf akhir kalimah dengan tanpa suara.
6- Rum dan ishmam berfungsi pada kalimah yang dommah dan kasroh.

7- Kalimah mabni : ( I ) dommah =من حيث
( ii ) fathah = اين
( iii ) kasroh = هؤلاء
8- Harakat ikrab : (i) rofo’ = غفوررحيم
(ii) nasob = أو ألقى السمع
(iii) jar = من السماء
9- Tidak masuk rum dan ishmam pada tiga tempat :
(i) Ta’ taknis marbutoh diwakaf dengan ha : رحمة ، نعمة
(ii) Mim jamak ketika didommahkan dan disambung dengan wau عليكم
(iii) Baris yang mendatang dengan sebab = pindah = قل اوحى
= bertemu dua sukun = قل اللهم


PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

BAB ISTIAZAH

TAKRIF:

Bahasa : Berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.

Istilah : Lafaz yang memohon perlindungan dan penjagaan daripada Allah untuk diri kita daripada syaitan yang di laknat.

SUMBER LAFAZ ISTI `AZAH:

Lafaz isti`azah ini diambil di dalam Al-Quran yang mulia iaitu di dalam surah An-Nahli.

رواه أبو داوود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله (ص) إذا قام من الليل يقول :
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.


(Diriwayatkan oleh imam Abu Daud rah.)

CARA MEMBACA ISTI`AZAH :

Menurut Imam Nadzim rah. lafaz isti`azah di baca ketika membaca Al-Quran tidak kira di permulaan surah ataupun di pertengahan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mulia .
Kesemua Imam Qurra' membaca lafaz isti`azah dengan nada yang nyaring pada setiap permulaan pembacaan Al-Quran.

Terdapat pelbagai lafaz isti`azah yang diharuskan dalam membacanya,diantaranya :
1.Lafaz yang diajar oleh Malaikat Jibril A.S kepada Rasulallah S.A.W. yang bermaksud:
"aku berlindung diri kepada Allah Azza Wajalla daripada syaitan yang direjam"
2. Lafaz yang diambil daripada Hadis Rasulallah S.A.W. yang mana lafaz ini juga disukai oleh segolongan ulama' salaf yang bermaksud:
"aku berlindung diri kepada Allah S.W.T.yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui daripada syaitan yang direjam "

3. Lafaz yang diambil daripada Hadis Rasulallah S.A.W. yang bermaksud :
"aku berlindung diri kepada Allah S.W.T. agar mendapat keampunan yang Maha Agong daripada azabnya yang amt pedih dan daripada tipu daya syaitan , sesungguhnya dialah (Allah) yang Maha Mendengar lagi Maha Mengatahui "

KEADAAN-KEADAAN MEMBACANYA:

Imam Hamzah membaca lafaz isti`azah dengan nada yang nyaring pada setiap permulaan pembacaan surah Al-Fatihah dan membaca dengan suara yang perlahan pada surah yang lain yang di dalam AL-Quran yang mulia . Selain itu Imam Nafi' , membaca lafaz isti`azah dengan suara perlahan pada keseluruhan surah yang terdapat di dalam Al-Quran.

TEMPAT YANG DI SUNATKAN MEMBACANYA DENGAN PERLAHAN :

1. Ketika membaca berseorangan diri ataupun dikhalayak ramai.
2. Di dalam sembahyang fardu mahupun nafil tidak kira siang mahu pun malam, berseorangan ataupun berjemaah.
3.ketika diwaktu pertengahan pembacaan tadarus Al-Quran secara berjemaah.
Selain dari tempat-tempat yang di sebutkan di atas, pembacaan lafaz isti`azah boleh dibaca dengan nada yang kuat .
PEMBACAAN LAFAZ ISTI`AZAH DENGAN BASMALAH DAN DI AWAL SURAH :

Imam-Imam Qura’ membaca dengan 4 cara iaitu:

1.Berhenti pada lafaz isti`azah tanpa bersambung dengan lafaz basmalah dan awal surah.

2.Berhenti pada lafaz istiazah tetapi bersambung lafaz basmalah dengan awal surah.

3.Menyambung lafaz isti`azah dengan lafaz basmalah tetapi berhenti sebelum awal surah.

4.menyambung ketiga-tiganya sekali .

PREPARED BY: MAJDI BIN HUSSAIN
(5327)

BAB NUN SAKINAH DAN TANWIN

Ahli Qura’ bersepakat dengan mengidghamkan huruf النون yang sukun dengan huruf (ينمو) iaitu huruf Idgham Ma’al Ghunnah.

Imam Hamzah mengidghamkan huruf النون yang sukun dan tanwin dengan huruf الواو dan الياء iaitu huruf Idgham Bila Ghunnah.

Syaratnya untuk mengidghamkan huruf النون yang sukun,ianya perlu berada di akhir kalimah dan huruf daripada huruf-huruf idgham berada di awal kalimah yang kedua.Jika berada pada satu kalimah.ianya mestilah diizharkan kerana ianya dipanggil Izhar Mutlak iaitu pada 4 kalimah berikut;

~> دنيا
~>بنيان
~>قنوان
~>صنوان

Semua Ahli Qura’ bersepakat:
~ mengizharkan huruf النون yang sukun apabila bertemu dengan huruf الياء dan الواو pada satu kalimah.

~ mengizharkan huruf النون yang sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi yang 6 iaitu (ء)(ح)(ع)(غ)(خ)dan(ه)

~ membaca idgham dan ikhfa’ apabila huruf النون yang sukun dan tanwin bertemu dengan huruf الباء iaitu huruf Iqlab.pada tempat itu akan diletakkan huruf ميم yang kecil.

~ pada hukum Iqlab cara membacanya iaitu dengan dibuka sedikit di antara bibir apabila diidgahamkan.

~ dengan membaca ihkfa’ pada huruf النون yang sukun dan tanwin apabila bertemu dengan 15 huruf yang baki daripada huruf sebelum ini.Ianya juga dinamakan Ihkfa’ hakiki.

PREPARED BY: MOHD ANAS BIN ALIAS
(4921)

BAB HURUF YANG HAMPIR PADA MAKHRAJNYA.

Imam Qalad, Kisaei dan Abu ‘Amru mengidghamkan huruf الباء yang sukun kepada huruf الفاء pada 5 tempat sahaja di dalam Al-Quran , seperti berikut:

->Surah An-nisa’ ( أو يغلب فسوف نوءتيه)
->Surah Ar-Rodhdu (وإن تعجب فعجب قولهم )
->Surah Al-Isra’ ( قال اذهب فمن تبعك)
->Surah Thoha ( قال فاذهب فإن لك )
->Surah Al-Hujrat ( ومن لم يتب فأولئك )

Imam Qalad membaca dengan 2 wajah pada tempat tersebut di dalam surah Al-Hujrat.
Baki ahli Qura’ bersepakat mengizharkan pada 5 tempat tersebut.
Imam abu Haris mengidghamkan huruf اللام yang mati kepada huruf الذال kepada 6 tempat berikut :
~>Surah Al-Baqoroh ( ومن يفعل ذالك فقد ظلم نفسه)
~>Surah Al-‘Imran ( ومن يفعل دالك فليس من الله في شىء )
~>Surah Al-‘Imran ( ومن يفعل دالك عدوانا وظلما )
~>Surah An nisa’ ( ومن يفعل دالك ابتغاء مرضات الله)
~>Surah Al-furqan (ومن يفعل دالك يلق أثاما )

Baki Qura’ mengizharkan huruf lam yang berbaris dhomah yang trdapat didalam surah Al Baqarah saja.

Imam kisaei mengidghamkan huruf fa yang sukun kepada huruf ba hanya didalam surah Saba’,dan baki ahli qura’ mengizharkannya.

Imam hamzah,kisaei dan Abu Amru mengidghamkan huruf zal yang sukun kepada huruf ta pada lafaz hanya pada 2 tempat seperti berikut;
1~


Imam hamzah,kisaei dan Abu Amru mengidghamkan huruf zal yang sukun kepada huruf ta hanya didalam surah tohaa,


Imam Abu Amru,hisham dan kisaei mrngidghamkan huruf sa kepada huruf ta pada lafaz (اورئثموها) yang terdapat pada 2 tempat didalam suroh Al A’raf dan Al Zafzaf

Imam Abu Amru mengidghamkan huruf ra yang sukun kepada huruf lam walaupun terdapat perselisihan akannya dan imam susi mengidghamkannya dengan tanpa khilaf,dimana semua baki ahli qura’ mengizharkannya,

Imam hafs,hamzah,ibnu kasir,abu amru dan qalun mengizharkan huruf nun pada lafaz (يسن) dengan huruf wau pada kalimah (والقرأن).begitu juga pada kalimah
(ن والقلم).baki ahli qura’ mengidghamkan huruf nun pada 2 tempat tersebut mekainkan imam warsy membacanya dengan 2 wajah iaitu pada kalimah(ن والقلم).

PREPARED BY: MOHD ANAS BIN ALIAS
(4921)

BAB MAZHAB QURO’ PADA HURUF RO

1) WARSH menipiskan ro apabila berbaris fathah atau dommah dengan tiga syarat :
(i) Sebelum ro ya sukun بشيرا ونذيرا
(ii) Sebelum ro huruf kasrah yang berhubung dalam satu kalimah سراجا
(iii) Sebelum ro sukun, tiada huruf istiklak.dan dikecualikan dari huruf istiklak iaitu huruf kho dan sebelum itu kasrah.

2) WASH menebalkan :
 Ro yang didahului kasrah atau sukun dan sebelumnya kasrah pada nama a’jami إبراهيم - إسرائل
 إرم ذات العمات
 Ro berubah-rubah ضرارا

3) Beza pendapat warsh nipis dan tebal ro pada kalimah :
 ذكرا- سترا- وزرا – صهرا

4) Apabila berkumpul mad badal bersama kalimah tersebut, maka padanya tiga wajah.

5) Sepakat dengan warsh menipiskan ro yang pertama pada lafaz بشرر

6) Selisih pendapat warsh pada lafaz حيران iaitu :
i) Tebal
ii) Nipis

7) Setiap quro’ menipiskan apabila datang ro sukun dan sebelumnya huruf yang kasrah dalam satu kalimah فاغفرلنا – فرعون

8) Sebahagian quro’ menipiskan ro :
 selepas kasroh كرسية
 selepas ya sukun مرج البحرين


9) Apabila datang ro sebelum huruf istiklak dibaca dengan tebal واصّراط - صراط

10) WARSH tebalkan ro :
 apabila selepas kasroh mendatang berhubung ketika dimulai dengan hamzah wasal امرؤ - امرأة
 apabila ro sukun selepas kasroh mendatang berhubung اركعوا – ارجعوا
 apabila ro berpisah ام ارتابوا – ان ارتبتم
 ro didahului denagn kasrah yang berpisah قالت امرأة العزيز

11) sepakat quro’ menipiskan ro yang kasroh apabila :
 dimulai dengan kalimah رجال – رزقا
 pertengahan kalimah- الغارمين وفى الرقاب
 kasroh mendatang keadaan sambung وأنذرالناس
 dipindah وانحر انّ شانئك
 diimalahkan بشرى - ذكرى

12) ketika wakaf tiga cara :
i) apabila dimulai dengan fathah atau dommah atau wau atau alif atau sukun dan sebelumnya fathah وسعر – مزدجر – مع العسر
ii) dimulai dengan kasroh tidak bersambung مستمر – مقندر
 ya sukun قدير
 dimulai dengan sukun tiada huruf istiklak dan
Sebelumnya kasroh الشعر – السحر

iii)  padaمصر ditebalkan
 padaالقطر dinipiskan

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA’ TAKNIS KETIKA WAKAF

1) KISAIE ada mazhab pada imalah ketika wakaf :

I. Mazhab tafsili
II. Mazhab ijmali

(mazhab tafsili)

2) Imalah oleh kisaie ha’ taknis :
 Apabila didahului oleh salah satu 15 huruf فجست زينب لذود شمس
 Apabila didahului oleh salah satu 4 huruf اكهر

• Dengan syarat :
i) Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu kasrah
ii) Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu ya sukun
iii) Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu sukun dan sebelumnya huruf kasrah

3) Tidak dibaca imalah ha’ taknis :
- Apabila didahului salah satu 10 huruf حق ضغاط عص خظ

• Apabila sebelumnya salah satu huruf اكهر dan tidak sempurna syarat yang disebut.

(Mazhab ijmali)

1) Imalahkan ha’ taknis selepas setiap huruf ibjadiyah selain selepas alif.
- Tidak imalah pada contoh : الصلاة ، الزكاة

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

BAB LAM

1- WARSH baca tebal pada setiap LAM samada bertashdid atau berada dihujung atau ditengah.
 Dengan syarat :

• Didahului huruf ص، ط ، ظ berbaris fathah atau sukun. CONTOH : وما صلبوه ، الطلاق مرتان ، ظلّلنا

2- Dibaca nipis apabila LAM berbaris dommah atau kasroh atau
sukun atau huruf ص ، ط ، ظ berbaris kasroh atau dommah.

3- WARSH selisih pendapat :

• Apabila antara LAM dan TO’ ada huruf alif : طال
• Apabila LAM berada dihujung dan diwakaf atasnya : أن يوصل
• Apabila selepas LAM ada alif yang diimalahkan :مصلّى ، ويصلاها

4- Penerangan oleh ahli qiraat :

1) Mereka baca TEBAL pada : مصلّى ، ويصلالها
2) Mereka baca NIPIS pada : ولا صلّى

5- Bersepakat ulamak menipiskan LAM pada nama allah :

• Apabila berada selepas kasroh : بسم الله

6- Bersepakat ulamak menebalkan LAM pada nama allah :

• Apabila berada selepas fathah dan dommah : إن الله فقير ، رسل الله

PREPARED BY: MUHAMMAD ARIF BIN ZULKARNAIN
(4797)

HA KINAYAH

* Tidak Disambungkan HA ( ها مضمر ) Sebelum Sukun.
* Dan Apa Sebelumnya Berbaris Bagi Tiap Bersambung.
* Dan Apa Sebelumnya Bagi Ibnu Kasir.
* Padanya ( )


SYARAH :

-: Ha Domir ( ها مضمر ) Yang Daripadanya Satu Ghaib,Dan Keadaannya Seperti :

1) Sebelumnya Huruf Berbaris Dan Selepas Sukun. Contohnya : له
الملك وله الحمد

2) Terletak Antara Dua Sukun Seperti : ( منه اسمه ) Dan Hukumnya Pada Keduanya Ketiadaan Hubungan Pada Tiap Qurra'.

3) Terletak Diantara 2 Huruf Yang Berbaris. Contohnya : ( لا تحرك به لسا نك لتعجل به )
Hukumnya : Setiap qura’ menyambung Dengan Kadar 2 Harakat kecuali Apabila Selepasnya Hamzah Terputus.

4) Sesungguhnya Datang Sebelumnya Huruf Sukun Dan Selepasnya Berbaris.contohnya: فيه هدا
Hukumnya : Sambung Dengam Kadar 2 Harakat Bagi Ibnu Kasir Salah Satunya Sebagaimana Terdapat Dalam Al-Quran Dan Bersamanya Hafs Pada Silah Ha ( هاء ),pada (فيه مهانا) surah al-furqan dan ahli qura’ yang lain tidak menyambung pada tajuk ini.

SYARAH :

Pertama:- Kalimah ( يؤده إليك ) Pada 2 Tempat dalam surah Ali-imran :- dan kalimah(نوله ما تولى ويصله جهنم ) dalam surah an-nisa’

Pendapat ahli qura’ padanya seperti berikut:-

1) Baca Dengan Sukun Ha ( هاء ) Pada Kalimat Yang Disebut Difokus Dengan ( ف ),( صِ ),( ح ) Dan mereka adalah Hamzah,Syu'bah dan Abu 'Amru.

2) Baca Dengan Kasroh ( هاء ) Tanpa Sambung Qalun Satu-Satunya Dan Bersamanya Hisyam Pada Satu Wajah Dan Wajah Kedua Hisyam Sambung Dan Dalilnya :- Memendekkan Setiap Ha ( هاء ) Bagi Lisan.

3) Baca Dengan kasrah Ha ( ءها ) Beserta sambung satu-Satunya Warsh,Ibnu Kasir,Ibnu Zakuan,Hafs Dan Kisaei Mengambil Bacaan Mereka Daripada Riwayat Qalun Dan Setiap Mazhab Berpendapat Pada Mad Al-Munfasil Pada Ha ( هاء ) Yang Selepasnya Hamzah ( ء )


Kedua:- Kalimah ( فألقه إليهم ) Pada Surah An-Naml :

Pendapat ahli qura’ padanya seperti berikut:

1) Baca Dengan Sukun ( هاء ) Fokus bagi Mereka Dengan ( ف ),( صِ ),( ح ) Dan Hamzah,Syu'bah dan Abu 'Amru Beserta Hafs Kerana الناظم Berkata : ( وعنهم وعن حفص فألقه )

2) Baca Dengan kasroh Hak ( هاء ) Tanpa Sambung Bagi Qalun Satu-Satunya Beserta Hisyam Pada Satu Wajah Dan Wajah Kedua bagi Hisyam Sambung Pada Madnya Dan Pada Mazhab Lain Berpisah.


3) Baca Dengan Kasroh ha ( هاء ) Beserta Sambung Warsh,Ibnu Kasir,Ibnu Zakuan Dan Kisaei Dan Setiap Pada Madnya Pada Mazhab Lain Berpisah, maka bacaan mereka bertetangan dengan Qalun.


Ketiga:- Kalimah ( ويتقه فأولئك ) Surah An-Nur


1) Baca Dengan kasroh ( ق ) Dan Sukun Ha ( هاء ) Fokus Bagi Mereka Dengan ( صِ ),( ح ),( ق ) Dengan berbeza Dan Abu 'Amru Syu'bah Satu-Satunya Dan Khalad Perbezaan Qurra' Dengan Sukun [ الإمام الداني على ابي الفتح فارس ] Dan Dalil ويتقه حمى صفوه قوم بخلف

2) Diriwayatkan Dengan Sukun ( ق ) Kasroh ( هاء ) Tanpa Sambung Hafs Dan Dalilnya :

حفصهم والقصر القاف بسكون وقل

3) Baca Dengan Kasroh ( ق ) Dan Kasroh ( هاء ) Tanpa sambung Qalun Satu-Satunya Beserta Hisyam Pada Wajah Pertama. Dan Hubungan pada Wajah Kedua Dengan Kadar 2 Harakat

4) Baca dengan Kasroh ( ق ) Dan ha ( هاء ) Dan sambungnya Dengan kadar 2 Harakat Warsh,Ibnu Kasir,Ibnu Zakuan,Qalaf Dan Kisaei Satu-Satunya Dan Qalad Pada Wajah Kedua.

Keempat:- ( يأته مؤ منا ) Pada Surah Taha طه

Pendapat ahli qura’ mengenainya seperti berikut:-

1) Riwayat Dengan Sukun ( هاء ) dengan focus pada(ي) Daripada الناظم Pada Surah
Iaitu - Susi daripada ( طه ) Dengan 2 Wajah.

2) Riwayat Qalun Dengan Kasroh ( هاء ) Tanpa Sambung Dan Sambung Dengan Kadar 2 Harakat Daripada الناظم
Iaitu - Susi daripada ( طه ) Dengan 2 Wajah.

3) Baca Qurra' Yang Lain Dengan Kasroh ( هاء ) Dan Sambungnya Dengan Kadar 2 Harakat Dan Hisyam Satu-Satunya.


MULAHAZAH :-


- Setiap Daripada Sukun ( ضميرهاء ) Pada bab Ini Ialah Dari Bahasa Daripada Sukun Huruf Pada Sambung dengan terus Berhenti Dan Ini satu Bahasa Daripada Banyak-Banyak Bahasa Arab Sepertimana Yang Disebut ( القرطبي ) Daripada ( الفراءِ )

PREPARED BY: SYAFIK BIN ISMAIL
(5321)

NAQAL HARAKAT HAMZAH KEPADA SUKUN SEBELUMNYA

Setiap huruf yang berharkat,WARSH pindahkan harakat Hamzah kepadanya dengan 3 syarat:
Huruf yang dipindahkan itu sukun.
Huruf yang sukun pada akhir kalimah,manakala huruf Hamzah di permulaan kalimah berikut.
Huruf sukun yang ditikarkan itu sahih bukan huruf mad.

WARSH pindah baris fathah kepada huruf-huruf yang sebelumnya.
Contohnya: قد أفلح} jadi {قدفلح

Tiga syarat yang ditegah pindah:
Datang sukun dan Hamzah dalam satu kalimah.
Contohnya:{القران}
Datang sukun tidak sahih.
Contohnya:{قالوا ءمنا}
Datang sebelum huruf Hamzah huruf harakat.
Contohnya:{فيه ايان}

WARSH mempunyai 2 wajah pada {الم أحسب}:
Pindah (2 atau 6 harakat)
Waqaf (setiap qura’ baca dengan 2 atau 6 harakat)

HAMZAH ketika waqaf pada kalimah pindah:
Pindah
Tidak pindah

KHOLAF ketika wasol pada kalimah pindah:
Saktah (berhenti tanpa putuskan nafas)
Tidak saktah

Saktah {الساكن المفصول} (sukun bertemu Hamzah dalam 2 kalimah)
Saktah pada {شئ}
 KHOLAF wajib saktah.
 KHOLAF ada khilaf pada kalimah ini.
{ال تعريف}
 HAMZAH DAN KHOLAF {قولأ واحد}
 KHALAD ada khilaf.
Ada saktah pada {ال تعرف}


RINGKASAN SAKTAH:
1) Keadaan Wasol
 Sukun:KHOLAF ada khilaf.
• Saktah
• Tiada Saktah
 شئ :KHOLAF (قولأ واحدا)
:Saktah
 ال تعريف :KHOLAF ({قولأ واحدا
:Saktah

2) Keadaan Waqaf
 Jika baca dengan saktah:Pindah
:Saktah
 Jika baca tiada saktah:Pindah
:Tahqiq


PENTING:

Pada {الأن} sahaja KHOLUN baca mengikut WARSH dalam keadaan pindah.

Pada {عاد الأولي}
IBNU AMIR,IBNU KASIR,KUFIUN:{عادن الأولي}
KHOLUN:{عادن الأولي}
BAQI QURA’:{عادن لأؤلي}

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

WAKAF HISYAM DAN HAMZAH PADA HURUF HAMZAH.

HAMZAH memudahkan huruf Hamzah pada tempat waqaf sama ada huruf Hamzah berada ditengah atau di akhir kalimah.
Tashil berubah secara mutlak serta merubahkan Hamzah mempunyai 4 bahagian:
Tukar
Pindah
Tashil(antara)
Buang atau gugur
TUKAR
 Menukarkan huruf Hamzah yang sukun kepada huruf mad mengikut beris sebelumnya.
Contohnya:
Huruf Hamzah berada di tengah kalimah بوأنا} jadi {بوانا
Huruf Hamzah berada di akhir kalimah تفتؤا} jadi {تفتؤ
PINDAH (berlaku ketika waqaf)
 Apabila berjumpa huruf Hamzah yang berbaris dan sebelumnya huruf yang mati,maka dipindahkan harakat huruf Hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya dan dibariskannya kemudian dibuang huruf Hamzah.
Contohnya:
Huruf Hamzah berada di tengah kalimah. مسئولأ} jadi {مسولأ
Huruf Hamzah berada di akhir kalimah. ملء} jadi {مل


TASHIL (antara)(berlaku ketika waqaf)
 Terjadi ketika huruf Hamzah berada di tengah kalimah yang didahului dengan huruf alif.
 Tashil huruf Hamzah bersama 6 dan 2 harakat pada huruf alif sebelumnya.
Contohnya:
دكاء} jadi {دكاءن
Apabila datang huruf Hamzah di hujung kalimah dan sebelumnya huruf alif.
 Apabila disukunkan,dua huruf alif yang mati bertemu,maka dibuang salah satu huruf daripadanya.Cara bacaannya ialah panjang dengan 2,4,6 harakat tanpa huruf Hamzah.
Contohnya:{السفهاء}
 Apabila huruf Hamzah didahului dengan huruf wau,ketika waqaf huruf Hamzah ditukarkan kepada huruf wau dan diidghamkan huruf pertama kepada huruf kedua.
Contohnya:قروء} jadi{قرو
 Apabila huruf Hamzah didahului dengan huruf Ya’ yang ditambah,ditukarkan huruf Hamzah kepada huruf Ya’ kemudian diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua.
Contohnya:هنيئا} jadi {هنيا


Huruf wau atau huruf Ya’ yang asal pada ketika waqaf dibaca dengan dua wajah:
Pindah atau Tukar berserta idgham.
Contohnya:شيئا} jadi {شيا(نقل)
شيئا} jadi {شيا(ابدال)


Hukum Hamzah yang berbaris yang bterletak selepas huruf yang berbaris ada 9 jenis:


1. HAMZAH fathah selepas baris di bawah.
Contontohnya:فئة} jadi {فية

2. HAMZAH fathah selepas baris di depan.
Contohnya:يؤيد} jadi {يويد

3. HAMZAH fathah selepas baris di atas.
Contohnya: {شنان}

4. HAMZAH kasroh selepas baris di depan.
Contohnya: {سئل}

5. HAMZAH kasroh selepas beris di bawah.
Contohnya: {بارئكم}

6. HAMZAH kasroh selepas baris di atas.
Contohnya: {مطمئنين}

7. HAMZAH dhommah selepas baris di depan.
Contohnya: {برؤوسكم}

8. HAMZAH dhommah selepas baris di atas.
Contohnya: {رءوف}

9. HAMZAH dhommah selepas baris di bawah.
Contohnya: {فمالئون}


HISYAM mengikut bacaan Hamzah ketika huruf Hamzah berada di hujung kalimah sahaja.

Ketika huruf HAMZAH berada di tengah kalimah,HISYAM akan baca dengan tahqiq seperti HAFS.

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

dua hamzah dalam dua kalimah

ABU AMRU menggugurkan Hamzah pertama dari dua Hamzah qata’ yang berdekatan dalam 2 kalimah yang bersambung dengan syarat kedua-duanya sama baris.
Fathah {جاء أمرنا}
Kasrah {هؤلأء ءان}
Dhommah {أولياء اولنك}

Huruf mad yang sebelum Hamzah mempunyai 2 wajah bacaan:
Qasr (2 harakat)
Pertengahan (4 harakat)

QALUN dan BAZZI bersepakat menggugurkan Hamzah pertama ketika kedua-duanya fathah {جاء أحدكم}
Alif sebelumnya dibaca dengan 2 wajah:
Qasr (2 harakat)
Pertengahan (4 harakat)

QALUN dan BAZZI membaca dengan tashil:
Ketika kedua-duanya kasrah,Hamzah pertama ditashilkan diantara Hamzah dan Ya’ {هؤلأء ءان}
Ketika kedua-duanya dhommah,Hamzah pertama ditashilkan diantara Hamzah dan wau {أولياء أولنك}


Sesetengah ahli qura' selain QALUN dan BAZZI mengibdalkan Hamzah pertama kepada wau kemudian mengidghamkan wau pertama yang sebelumnya pada lafaz بالسوء {ءالأ مارحم} menjadi {باالسو ءالأ}

Sesetengah yang lain mentashilkan Hamzah pertama diantara wau seperti asal kaedah QALUN dan BAZZI pada Hamzah yang kedua-duanya kasrah
{باالسؤ الأ}kepada:
Qasr (2 harakat)
Pertengahan (4 harakat)


QALUNdan BAZZI tidak khilaf dalam meringankan lafaz {باالسؤ ؤالأ ما رحم ءالي} dengan menutup dan mengunci.

WARSH dan QUNBUL pada Hamzah kedua ketika kedua-duanya bersepakat baris:
Tahqiq Hamzah pertama,tashil Hamzah kedua
 Fathah diantara Hamzah dan alif
 Kasrah diantara Hamzah dan Ya’
 Dhommah diantara Hamzah dan wau
Tahqiq Hamzah pertama,ibdal Hamzah kedua mengikut baris yang sesuai daripada jenis baris sebelumnya.
 Fathah kedua-dua,ibdal kepada alif
 Kasrah kedua-dua,ibdal kepada Ya’
 Dhommah kedua-dua,ibdal kepada wau


Selepas Hamzah kedua huruf sukun maka selepas mengibdalkan huruf mad dan dimadkan dengan kadar 6 harakat {جاء أمرنا}
Apabila selepasnya huruf yang berbaris maka dimadkan huruf mad ibdal daripada Hamzah kedua dengan kadar dua harakat sahaja {جاء أحدكم الموت}


Wajah ketiga bagi WARSH:ada dua Hamzah dalam kalimah {هؤلأء ءان كنتم}dalam surah Al-Baqarah dan pada kalimah {علي البغاء ءان أردن}dalam surah An-Nur mengibdalkan WARSH ketika kasrah dengan Ya’


Diringkaskan bagi WARSH pada {هؤلأء ءان} kepada 3 wajah:
 Tashil Hamzah kedua.
 Ibdal Hamzah huruf mad dimadkan dengan kadar 6 harakat.
 Mengibdalkan Hamzah kepada Ya’ kasrah.

Pada lafaz {علي البغاء ءان أردن} mempunyai 4 wajah:
 Tiga wajah terdapat pada lafaz {هؤلأء ءان}
 Wajah yang keempat ialah ibdal kedua huruf mad dimadkan dengan kadar 2 harakat {ان}


WARSH pada kalimah {للنبي ءان أراد} dalam surah Al-Ahzab mempunyai 3 wajah:

 Tahqiq Hamzah pertama dan mentashilkan yang kedua
 Tahqiq Hamzah dan mengibdalkan yang kedua kepada Ya’ yang mudah dimadkan dengan kadar 6 harakat
 Tahqiq Hamzah yang pertama dan mengibdalkan yang kedua kepada Ya’

WARSH dan QUNBUL pada kalimah {من النساء ءان اتقيتن} mempunyai 3 wajah yang disebut pada {للنبي ءان أراد} kecuali pada wajah ketiga dimadkan dengan kadar 2 harakat menjadikan nun berbaris dengan kasrah diringkaskan daripada bertemu 2 sukun.

PREPARED BY: ANAS BIN HAJI MOKHTAR
(5349)

HAMZAH MUFRAD

WARSH menukar hamzah sukun dengan syarat:


Terletak pada tempat fa فعل bagi wazan yang datangnya hamzah sukun pada tempat fa فعل dalam kalimah.

 misalnya يؤمنون على وزن يفعلون
تألمون على وزن تفعلون
ائت على وزن افع

Mengibdalkan hamzah sukun mengikut baris sebelumnya:
Apabila sebelumnya fathah,ibdal kepada alif
 misalnya تأملون - تاملون
Apabila sebelumnya dommah,ibdal kepada wau
 misalnya المؤمنون - المومنون
Apabila sebelumnya kasrah,ibdal kepada ya
 misalnya الذين اؤتمن – الذين ايتمن


WARSH mengecualikan lafaz :
 الأيواء)) kerana tidak terdapat dalam al-quran pada 7
tempat
 mentahkidkan hamzah pada kalimah tersebut ketika . dalam al-quran contohnya : (المأوى ، مأوهم ، مأوكم ، فأووا ، تؤوى ، تؤويه ، مأوه )
WARSH mengibdalkan hamzah berbaris fathah ditempat fa فعل selepas huruf dommah:
 misalnya مؤجلا – موجلا ، يؤيد – يويد ،


WARSH tidak ibdal hamzah apabila :
 Hamzah ditempat ain فعل dalam kalimah (فؤادك)
 Hamzah yang dommah selepas fathah (تؤزهم)

SUSI mengecualikan ibdal hamzah sukun pada 5 kategori :
Apabila sukun alamat jazam.
 6 lafaz yang tiapnya feel mudore’ majzum


تسؤ. pada 3 tempat
 تسؤهم surah at-taubah & ali imran
 تبدلكم تسؤكم {surah Al-maidah.}

نشاء pada 3 tempat:
 أن نشاننزل عليهم {surah Ssy-Syuara’.}
 أن نشانخسف بهم الأرض {surah saba’}
 أن نشا نغرقهم {surah Yaasin.}

يشأ pada 10 tempat:
 أن يشا يذهبكم {surah An-Nisa,Al-An’aam,Ibrahim dan Fatir.}
 فان يشاء الله يختم علي قلبك،ان يشا يسكن الريح {2 tempat dalam surah As-Syuraa.}
 أن يشا يرحمكم أو ان يشا يعذبكم {2 tempat dalam surah Isra’}
 من يشاء الله يضلله ومن يشا يجعله علي صراط مستقيم {2 tempat dalam surah Al-An’aam.}

يهيء
 ويهي لكم {dalam surah Al-Kahfi}

ننساها
 م ننسخ من ءاية اوننسها {surah Al-Baqarah}

ينبا
 ام لم ينبا بما في صحف موسي {surah An-Najm}


HAMZAH yang berbaris kasrah diringkaskan daripada pertemuan 2 sukun dan tidak jelas sukunnya pada 2 tempat kecuali ketika waqaf pada lafaz:
 {فاءن يشا الله}
 {يشاء الله يضلله}

SUSI tiak mengibdalkan hamzah sukun apabila sukun bina’.
 11 kalimah yang setiapnya fe’el amar mabni atas sukun.


-وهي لنا {surah Al-Kahfi}
أنبئهم بأسماءهم{surah Al-Baqarah}
نبننا بتأويله {surah Yusuf}
نبي عبادي {surah Al-Hijr}
ونبئهم عن ضيف ابراهيم {surah Al-Hijr}
ونبئهم أن الماء {surah Al-Qamar}
7/8:أرجئه {pada surah Al-A’raaf dan surah Asy-Syuara’}
اقرأ كتبك {surah Al-Isra’}
10/11:اقرأ باسم ربك،اقرأ وربك الأكرم {kedua-duanya dalam surah Al-‘Alaq}


HAMZAH sukun yang dikecualikan bagi Susi iaitu ketika menyebut padanya dengan Hamzah yang tahqiq kerana takut berubah makna untuk menyebut Hamzah yang ibdal.
 2 kalimah pada dua tempat:

وتؤي اليك من تشا {surah Al-Ahzab}
وفضيلتة التي توية {surah Al-Ma’arij}

SUSI tidak mengibdalkan Hamzah dalam 4 kalimah pada {وري يا} dalam kalimah أحسن أثنا ورءيا pada surah Maryam,kerana apabila diibdalkan Hamzah kepada Ya’ sukun dan diidgamkan Ya’ kedua akan mendatangkan kekeliruan pada maknanya.


SUSI mengecualikan ibdal pada kalimah {مؤصدة}

 2 tempat pada dua surah.

Surah Al-Balad
Surah Al-Humazah

SUSI mentahqiqkan pada kalimah tersebut kerana asal kalimah {أأصدت} maka mengibdalkan alif kedua jadi {أصدت}

Mazhab ABU AMRU mentahqiqkan Hamzah tersebut dan diikuti SUSI kerana gurunya.

SUSI mentahqiqkan Hamzah pada lafaz بارنكم pada 2 tempat dalam surah Al-Baqarah kerana mengikut gurunya.


WARSH,KISAIE, dan SUSI mengibdalkan Hamzah kepada Ya’ pada lafaz {اللذئب} pada tempat dalam surah Yusuf.

وأخاف ان يأكله الذئب
لئن أكله الذئب
فأكله الذئب

 Diibdalkan Ya’ mad {الذئب}
 Baki qura’ mentahqiqkan pada kalimah {الذئب،بئير،بئر}


SYU’BAH dan SUSI bersepakat mengibdalkan Hamzah sukun pertama kepada و pada lafaz .اللولو
 Ma’rifah {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان}
 Nakirah {كانهم لؤلؤ مكنون}
Baki qura’ mentahqiqkan Hamzah pada lafaz {لؤلؤ}{اللؤلؤ}

DURI ABU ‘AMRU menambah Hamzah suku yang tahqiq pada lafaz {شنا لأ يلئكم من اعملكم}dalam surah Al-Hujurat kepada {لأ يألتكم}

SUSI mengibdalkan Hamzah pada alif.{يالتكم}
Baqi qura’ tanpa Hamzah.

WARSH mengibdalkan hamzah pada lafaz لئلأ kepada Ya’ fathah pada 3 tempat.
 لئلأ يكون للناس عليكم حجة {pada surah Al-Baqarah}
 لئلأ يكون للناس علي الله حجه بعد الرسل {pada surah An-Nisa’}
 لئلأ يعلم أهل الكتب {pada surah Al-Hadid}


WARSH mengibdalkan Hamzah النسئ kepada Ya’ kemudian mengidghamkan kepada Ya’ sebelumnya dalam ayat انما النسئ زيادة في الكفر dalam surah At-Taubah kepada انما النسي زيادة في الكفر .
Baki qura’ mentahqiqkan Hamzah kepada لئلأ 3 tempat dan pada lafaz النسئ

Kaedah Mad badal bagi tiap-tiap qura’ wajib iaitu apabila bertemu 2 Hamzah dalam 1 kalimah yang kedua daripada sukun maka diibdalkan huruf mad daripada baris harakat sebelmnya:
 Sebelumnya fathah diibdalkan alif {ادم،امن،اتي}
 Sebelumnya dhommah diibdalkan kepada wau {وأوذو،وأوتوا}
 Sebelumnya kasrah diibdalkan kepada Ya’
{ايمانا،لأءيلأف قريش}

PREPARED BY: ANAS BIN HAJI MOKHTAR
(5349)

DUA HAMZAH DALAM SATU KALIMAH

Syarah:-

Apabila Berhimpun 2 Huruf Hamzah ( ء ) Dalam 1 Satu Kalimah:

- NAFI' , IBNU KASIR & ABU 'AMRU Membaca Dengan Tashil ( تسهيل ) Pada Huruf Hamzah
( ء ) Kedua.

contoh :-
- tashil secara fathah antara hamzah dan alif(ءانذرتهم)
- tashil secara kasroh diantara hamzah dan ya’ (ائذا)
- tashil secara dommah diantara hamzah dan wau(أؤنبئكم)

PENDAPAT AHLI MESIR: Imam Wars Hanya Membaca Dengan Tashil Sekiranya Huruf Selepas Hamzah
Yang Kedua Berbaris Sukun (mati), Ia Dibaca Dengan Kadar 6 Harakat.
Dan Sekiranya Huruf Selepas Hamzah Kedua Berbaris Fathah, Kasroh, Atau
Dommah Dengan Dibaca Dengan Kadar 2 Harakat.

PENDAPAT AHLI BAGHDAD: Imam Warsh Membaca Tashil Baina-Baina Dalam Semua Keadaan Iaitu
Huruf Selepas Hamzah Kedua Berbaris Sukun, Fathah, Kasroh, Ataupun
Dhommah.

Manakala Imam-Imam Lain Membaca dengan tahkik dua hamzah dalam tajuk yang TIGA. Pada Lafaz ( ءاعجمى وعربى) Di Dalam Surah Fusilat.

- Imam hamzah, kisaie dan syu’bah membaca secara tahqik.
- Imam hisyam pula membaca dengan gugurkan hamzah yang pertama. ( ءاعجمى وعربى)Pada surah الحقاف pada ayat (أذهبتم طيبتكم ) :
- dua orang qura’ iaitu ibnu amir dan ibn kathir tambah hamzah pada qalimah yang pertama. (ءأذهبتم )
- cara bacaan selepas ditambah hamzah (ءأذهبتم )
(a) ibnu kathir membaca dengan tahkik pada hamzah yang pertama dan tashil pada hamzah yang kedua.
(b) Imam hisyam baca dengan tahqik hamzah yang pertama dan khilaf pada hamzah yang kedua iaitu tahkik atau tashil.
(c) Ibnu zakuan membaca dengan tahkik kedua2 hamzah.
(d) Baki qura’ iaitu (nafi’ , abu amru, asim , hamzah dan kisaie) tidak tambah pada kalimah tersebut dan cara bacaan sepeti biasa.


Di Dalam Surah Al-Qolam ( القلم ), Pada Ayat أن كان ذا مال و بنين

-Imam Hamzah Dan Syu'bah Membaca Dengan Tahqiq Kedua-dua Huruf Hamzah.

-Ibnu 'Aamir Membaca Tahqiq Pada Huruf Hamzah Yang Pertama Dan Tashil HUruf Hamzah Kedua.

-Baki Qurra' Yang Lain Membaca Seperti Biasa.


Dalam surah ali-imran pada ayat أن يؤتي أحد مثل ما أو تيتم
- ibnu kathir membaca dengan tambah hamzah pada kalimah ءأن يؤتي kemudian beliau tahkik yang awal dan tashil hamzah yang kedua.
- Baki qura’ iaitu imam nafi’ , abu amru, asim, hamzah, ibn amir dan kisaie. Baca seperti biasa.

PREPARED BY: SYAFIK BIN ISMAIL
(5321)

Sunday, October 19, 2008

Bab mazhab qurra pada ya yang disandarkan

-Ya idofah ialah ya tambahan daripada asal kalimah
-Tidak terletak ya idofah itu di tempat lam kalimah
- Alamat ya idofah ialah tempat yang boleh meletakkan huruf kaf domir dan
Ha domir di tempat ya idofah misal : (طرني) – (فطرك)

-Apabila ya terletak di tempat lam kalimah maka ya tersebut tidak termasuk dalam ya idofah missal : (الداعي)

Ya idofah terbahagi kepada 6 bahagian

1 – Ya idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang difathahkan
- bahagian ini ada 99 tempat di dalam al quran misal
(إني أخاف)

2 – Ya idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang dikasrohkan
- Bahagian ini ada didalam al quran pada 52 tempat misal
(وحزني إلي الله)

3 – Ya Idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang didommahkan
- Bahagian ini ada 10 tempa di dalm al quran misal
(إنى أمرت )

4 – Ya idofah terletak sebelum alif lam takrif
- bahagian ini ada 14 tempat di dalam alquran misal
(عباد ي الصلحون)

5 – Ya idofah terletak sebelum hamzah wasol yang mufrod
- Bahagian ini ada 8 tempat di dalam al quran misal
(إنى ا طفيتك )

6 – Ya idofah terletak sebelum huruf selain hamzah qotoq dan selain hamzah
Wasol misal
(ومحيا ي و مما تي)

Tuesday, October 14, 2008

BAB IMALAH

Takrif Fatah: membuka mulut ketika menyebut huruf al-quran
Takrif Imalah: seumpama menyerupai bunyi hamzah dan hampir kepada baris kasrah.
Takrif taklil : iaitu peringkat pertengahan yang seumpama bunyi imalah dan hampir kepada bunyi fathah.
Takrif fathah dan imalah: fathah dan imalah pada lughahnya bermaksud kedua-duanya merupakan bahasa sahih diturunkan bahasa sahih diturunkan bersamanya al-quranPendapat ahli qura’ mengenainya:

— Ibnu kathir ada bacaan imalah.
— Ibnu amir,asim dan qalun ada bacaan imalah.
— Warsy ada bacaan taklil dan hanya satu tempat bacaan imalah.pada awal surah taha.
— Ibnu amru ada bacaan taklil dan imalah.
— Hamzah dan kisaie ada bacaan imalah kubra.
1)وحمذة منهم والكسائى بعده امالا ذوات الياء حيث تأصلا

HAMZAH DAN KISAIE IMALAHKAN ALIF YANG BERADA DIHUJUNG APABILA DITUKARKAN DARIPADA YA’ DALAM KEADAAB وصلا DAB WAKAF.
2)وتثنية الأسماء نكشفها وان رددة اليك الفعل صادفت منهلا

KAEDAH- untuk mengenali alif yang ditukar daripada ya’ dan dibaca dgn imalah.
• Kalimah isim ditasniahkan الهدى-الهديان
• Feel disandarkan kepada ta’ mutakallim dan mukhatah. اشترين-اشترين

Manakala pada alif yang ditukarkan daripada wau’ pada isim dan feel.(tiada imalah)
• اسم الصفا=الصفوان
• فعل دعا=دعوت
3)هدى اشنراة و الهوى وهاهم وفي الف التاْنيث فى الكل ميلا

Hamzah dan kisaie imalahkan alif ta’nis yang maksuroh.
التقوى-ضيرى
4)وكيف جرت فعلى ففيها وجوجها وان ضم أو يفتح فعالى فحصلا

Hamzah dan kisaie imalahkan setiap alif maksuroh atas wazan’ :-

• فعلى= تقوي-دعوى-يحيى
• فعلى=احدى-ضيزى-سيماهم-عيسى
• فعالى= قربى-قصوى دنيا
• فعالى= اسارى-سكارى-كسالى
• فعالى=يتامى
(5)وفي اسم في الاستفهام أنى وفى متى معا وعيسى ايضا امالا وقل بلى

Ø : أنى أنى لك هذا-انى شئتم-فأنى نؤفكون
Ø متى نصر الله-ويقولون متى هذا الوعد : متى
Ø قل عسى ان يكون قريبا-عسى ربكم أن يرحكم :عسى
Ø بلى أن تصبرو-بلى من كسب سئة :بلى
(6)وما رسمرا يااليأ غير لدى وما زكى وألى من بعد حتى وقل على

Hamzah dan kisaie imalahkn alif di hujung yg di tulis dgn huruf ya” kecuali :-

• لدى سورة غافر(مقصرة)/سورة يوسف(ممدودوة)< • الى • حتى • على • سورة نور<دمازكى Diimalah juga alif yg tidak di tulis dgn ya”<(dlm keadan wakaf) • الى المسجد الاقصا/لما طفا المأ
كزكاها وأنجى مع اباتى وكل ثلأثى يزيد فأنه ممال (7

Hamzah dan kisaie imalahkn fe’el sulasi yg ditmbh huruf:-


• +ك > من زكها/قد افلح من تزكى +
• +hamzah pd awal > لئن انجنا
• +hamzah dan ta’>وأذ ابتلى(8) ولكن أحيا عنهما بعد واو ه وفيما ميسواه للكسائ لا


>Hamzah dan Kisaie imalahkan alif yang didatangi wau sprti lafaz :-
> وأنه هو أ مات و أحيا

>Kisaie seorng saja yang meimalahkn pada lafaz أحيا yang
didatangi :-
Ø ف = فأحياكم
Ø ثم = ثم أحياكم
Ø مجرد = ومن أحياكم


BAIT 9-13


Kisaie meimalah pd alif secara khusus pd kalimah yg berikut:-


Ø (رؤياي) موضعان سورة يوسف
Ø (الرءيا) سورة يوسف,الصافات و الفتح وموضع سورة لأسراء حالة الو قف
Ø (مرضات)
Ø (خطايا)
Ø (محياهم) سورة الجانية
Ø (تقاته) سورة أل عمران
Ø (وقد هد ىن) سورة الأنعام
Ø (أنسانية) سورة ال كهف
Ø (عصاني) سورة ابراهيم
Ø (أوصاني) سورة مريم
Ø (أتاني) سورة مريم و النمل
Ø (تلاها)
Ø (طحاها) ال موضعان بسورة الشمس
Ø (أذاسجى) سورة الضحى
Ø (دحاها) سورة الزعات

Kisaie imalahkan 4 kalimah kerana kecuali punyai wau:
تلاها-طحاها-سجى-دحاها15)ورؤياك مع مشواى عنه لحفصهم ومحياي مشكاة هداي قد انجلى

Hafs adduri ikut kisaie imalahkan alif :
• رؤياك
• مثواى
• محياى
• كمشكوة
• هداى(disandarkan kpd ya mutakalim)BAIT 16-18

• Hamzah dan kisaie imalahkan alif yg ada pada akhir ayat
• KECUALI yang dikhususkan oleh kisaie(bait 9)
• Semua qurro’ idak imalahkan alif yg ditukarkan drpd tanwinSurah2 imalahkan pada akhir ayat:ط<-النجم<-المعارج<-القيامة<-النازعات<-عبس<-الأعلى<-الشمس<-يلالل<-الضحى<-العلق<-


19)رمي صعبة اعمي في الأسرأ ثا نيا سوي وسدي في الوقف عنهم تسبلا


Hamzah,Kisaie dan Syu’bah imalahkan alif pada lafaz


-ولكن الله رمي رمي
فهو في الأخرة اعمي اعمي-
مكا نا سوي سوي-
ان يترك سدي سدي-

20)ورأ ترأي فا ز في شعرائه وأعمي في الاسرا حكم صحبة اولا

Ø Hamzah sahaja imalah alif selepas ر – فلما ترأ الجمعان
dlm keadaan smbng
Ø Apabila wakaf pada(ترأي) dia imalahkan pada
-alif selepas ر
-alif selepas ء
Ø Kisaie imalahkan alif selepas hamzah dlm keadaan
wakaf sahaja
Ø Warsy takhlilkan dlm keadaan wakaf بخلف
Ø Tiada imalah pada kalimah ترأت الفئتان-sepakat ulama’

Ø Hamzah,Kisaie dan Syu’bah imalahkan tempat yg
pertama


Kesimpulan pada lafaz “اعمي“

Ø Hamzah,Kisaie dan Syu’bah imalahkan kedua tempat
Ø Abu A’mru imalahkan pada tempat pertama dan fatah
pada tempat kedua
Ø Warsy takhlilkan pada kedua tempat
Ø Baki qura’ fatah kedua tempat

Ø Hamzah dan Kisaie shj imalahkan اعمي pd selain surah
isra’
Ø Warsy takhlilkan (بخلف)

21)ومابعدراءشاع حكماوحفصهم يوالى بمجراها وفي هود انزال

Imam hamzah,kisaie,abu amru mengimalahkan pada setiap alif maksurah selepasa rha’ cth:-

v افترى,واشنرى,وفاراه,يشترى,ذكرى,القراى

Hafs an asim baca sama dengan hamzah,kisaie,abu amru pada lafaz (مجراها)22)ناى شرع مين باختلاف وشعبة في الاسراوهم والنون ضوء سنا تلا

Hamzah,kisaie mengimalahkan pada alif yng selepas huruf hamzah pada lafaz((وتثا syu’bah turut imlah pada
lafaz itu tetapi pada surah al-isra’ sahaja

Susi membaca pada da wajah lafaz ((ونئا :-
Ø imalah pada lafaz ( (ونأى
Ø baca dengan baris fathah pada huruf ((ءpada lafaz ونأى))

-Tetapi yang shahih –baca dengan baris fathah.
-imalah khalaf dan kisaie pada nun dan hamzah pada 2 surah.

Kesimpulan pada lafaz ونأى)) pada surah fufilat:-
v khalad imalah pada alif selepas hamzah pada 2surah.
v khalaf dan kisaie imlah nun dan hamzah pada 2 surah.
v syu’bah imalah pada alif selepas hamzah.PADA SURAH ISRA’ SAHAJA:
ü WARSY TAKLIL PADA LIF SELEPAS HAMZAH
ü BAKI QURA’ BACA MACAM BIASA(FATHAH)

23)اناه له شاف وقل او كلاهما شفا ولكسر او لياء تميلا

Ø IMALAH HISYAM,HAMZAH,KISAIE PADA ALIF PADA LAFAZ (أناه) SAHAJA PADA SURAH AL-AHZAB
Ø IMALAH HAMZAH ,KISAIE PADA ALIF SELEPAS LAM’ LAFAZ كلاهما)) PADA AYAT احد هما او كلا هما)) PADA SURAH ISRA’24)وذو الراء ورش بين وفي أرا كهم وذوات اليا له الخلف جملا
25)ولكن رءوس الاي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا

1-Warsh taklilkan alif yg ada slps ro’ spt:بشرى-ذكرى-افترى
dua wajah pdولو أركهم iaitu fath dan taklil…
2-warsh taklil kalimah ada ya-dgn khilaf
-hamzah dan kisaie imalah atau
-hamzah seorang
-duri(kisaie)
Tetapi pada 4 kalimah ini warsh baca fath shj
-مرضات
- كمشكوة
- الربو
- كلاهما
3-pada surah yg 11 warsh baca dgn taklil shj:
-jika sambung dgn هاء التأنيث,warsh baca dgn taklil dan fath.MELAINKAN jika ada (ر)spt ذكراها ,dia bca dgn taklil shj
v فتلقى ءادم pada ayat ini warsh punyai 4 wajah
26)وكيف أتت فعلى واخراي ما تقدم للبصري سواى راهما اعتلا

• Abu amru taklil pada alif ta’nisسلوي) ) atas wazan(فعلى,فعلى,فعلى)(عسى)(موسى)(يحى)lafaz(كلتا)surah khafi di baca 2 wajah.
• Jika waqaf:-abu amru &warsy iaitu fathah taqlil.
• Hamzah&kisaie:-fathah dan imalah(pling tepat)
وآخر...........زاللبصري
• Abu amru taqlil pada penghujung ayat dlm 11 surah dengan qaulan wahidan kecuali yang ada ro’ dia baca dengan imalah kubra saja.

27)وكيف أنت فعلى وآخز آى ما تقدم للبصري سوى راهما اعتلللا

Ø Taqlil Duri Abu Amru alif maqsurah pada 4 kalimah:-
• (ياو يلتىآءألد) سورة هود
• (أنى)
• (يحسرتى على ما فقطت) سورة الزمر
• (ياأ سفى يوسف) سورة يوسف

Ø Hamzah & Kisaie baca dengan Taqlil
Ø Warsy baca dengan khilaf
Ø Baqi Qura’ baca dengan fathah
28)وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أمل خاب خا فو طاب ضافت فتجملا
29)وخاف وزاعو ا جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفى شاء ميلا
30)فزادهم الأول وفى الغير خلفه وقل صحبة بل ران واصحب معدلا

Imalah hamzah pada alif pada feel madhi:_
Imalah hamzah pada contoh yg tidak terdapat dalam quran tetapi nazim
Mengecualikan pada lafaz (زاعت)dalam surah (ص) tidak imalah pada tajuk ini

الرباعي atau فعل مضارع (tidak imalah)

v Ibnu zakwan imalah pada kalimah (شاء)
v Dengan khilaf ibnu zakwan شاء atau جاء
v Imalah زعا yang pertama dalam baqarah قولن واحدان
v Lafaz زعا bukan yang pertama بخلف
v Imalah صحبه :hamzah,kisaie dan syu’bah
v Baki qura’ baca dengan fathah
31)وفي الفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا
32)كأبصارهم والدارهم ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا

Abu amru,duri(kisaie) imalahkan alif apabila ro’ dihujung berbaris bawah
=عقبى الدار-اذهما فى الغار
-kalimahفلا تمارفيهم tidak dibaca imalah krn ro’ berada ditengah dgn ya’ yg dihazaf krn jazam
BAIT 33-35

imalah alif pd lafaz كافرين dan الكافرين dgn syarat:
Ø Ya keadaan mansub
Ø Ya keadaan majrur
Ø Ya keadaan makruf
Ø Ya keadaan munkar

-tidak imalah apabula ada wau pd kalimah:والكافرون هن الظلمون,هار على ثفا جرف هار imalahkan alif oleh kisaie.syukbah,abu amru,kolun قولا واحدا
-ibnu zakwan imalahkan dgn khilaf
-lafaz جبارين pd surah maidah dan syuarok imalahkaوالجار ذى القربى والجار الجنب
warsh taklil – semua alif yg ro’ baris majrur berada dhujung
- semua alif yang ro’ baris kasroh berada dhujung
-lafaz كافرين/الكافرينlafaz (قولا واحدا)هار abu amru
-lafaz جبارين/الجار

v Hamzah sepakat dgn warsh dgn taklil pd lafaz(dgn syarat ro’ baris majrur)
-البوار
القهار-

36)واضجاع ذي راءين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا

- abu amru dan kisaie imalahkan alif yg ada antara ro’ …..huruf ro’ dalam majrur
v Warsh dan hamzah taklil
v Baqun fath
-كتب الأبرار-فى قرار-مع الأبرار

BAIT 37-39

Ø dalam surah ali-imran dan as-saf: (انصارى)
Ø ali-imran (وسارعوا)
Ø al-mukminun (نسارعوا لهم في الخيرات)
Ø al-hashr (البارئ)
Ø dua tempat dalam al-baqarah بارئكم))
Ø pada alif kedua selepas (dzal) dalam quran (ءاذانهم)
Ø dalam quran طغينهم))
Ø dalam quran يسرعونه))
Ø pada alif selepas (dzal) dalam surah fusilatوفىءاذانناوقر) )
Ø pada surah assyura’-alrahman,dan al-takwir الجوار) )BAKI QURA’ BACA DENGAN FATHAH:-

Ø SURAH AL-MAIDAH= فأوري)(يوارى))
Ø SURAH AL-A’RAF = يواري سوءاتكم))

DURI KISIAE KHILAF PADA TIGA TEMPAT DIATAS TETAPI YANG SHAHIH,BELIAU
AKAN MEMBACA DENGAN FATHAH SAHAJA DAN TIDAK IMALAHBait 40:-
Ø ومشارب ))-surah yassin
Ø (عين ءا نية)- pada alif selepas hamzah=surah al-qasiyyah
Ø (عبدون) (عابد)-surah alkafirun
Hisyam baca imalah pada tempat diatas.
Baki qura’ baca secara fathah

Bait 41:- (الناس)
ü abi amru baca dengan khilaf
ü duri baca dengan imalah
ü susi baca dengan fathah sahaja
ü baki qura’ baca dengan fathah.
حمارك والمحراب اكراههن وال بحمار وفي الأ كرام عمرات مثلا (42
وكل بخلف لأبن ذكوان غيرها يجر من المحراب فاعلم لتعلملا(43

Surah al-baqarah وانظر الى حمارك))
Surah al-jumaah (عمثل الحما ر)
Surah ali-imran (عمران)
Surah al-tahrim امرات عمران))
Surah an-nur اكراههن))
Surah pada dua tempat dalam surah arrahmanوالأ كرام))
Surah ali-imran dan surah (s(المحراب) -(

Pada lafaz المحراب)) ibnu zakwan baca dengan imalah sahaja dan pada 2 tempat
berikutnya

وهو قا ئم يصلى فى المحراب pada surah ali-imran
فخرج علي قومه من المحراب pada surah maryam

PREPARED BY: AHMAD SHAHRUL ISHAN BIN ISMAIL
(4911)

BAB MAD DAN PENDEK

Takrif· Bahasa: Yang ditambah.·
Istilah : Memanjangkan suara akan huruf mad apabila berjumpa dengan hamzah ataupun sukun.
Huruf-huruf Mad;I. Huruf alif yang sukun,terdapat sebelumnya baris fathah.
II. Huruf wau yang sukun,terdapat sebelumnya baris dommah.
III. Huruf ya yang sukun,terdapat sebelumnya baris kasrah.
Ketiga-tiga huruf ini dapat diringkaskan supaya mudah dihafal iaitu ( نوحيها )

Pembahagian Mad:1. Mad Asli.2. Mad Farii.Takrif Mad Asli;·
Iaitu mad yang tidak dipanjangkan apabila bertemu dengan hamzah atau sukun.
Kadar panjangnya hanya 2 harkat kerana tiada pengulangan atau penambahan huruf asalnya.
Takrif Mad far’ii;· Iaitu mad yang dipanjangkan apabila bertemu dengan hamzah atau sukun.

Mad far’ii yang dipanjangkan kerana hamzah mempunyai 3 bahagian;

Mad Munfasil.
Mad Muttasil.
Mad badal.

Takrif Mad Munfasil· iaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. · Hukumnya; Harus dipanjangkan 6 harkat.

Perselisihan Ahli Qura’ Mengenainya
1. Imam kholun dan Duri Abu Amru membacanya dengan kadar 2 & 4 harkat.
2. Imam Susi dan Ibnu Khasir membacanya dengan kadar 2 harkat sahaja.
3. Imam Warsy dan hamzah membacanya dengan kadar 6 harkat sahaja.
4. Baki ahli Qura’ yang lain seperti imam Ibnu Amir,A’shim, dan imam Kisaie membacanya dengan kadar 4 & 5 harkat sahaja.

Takrif Mad Muttasil· iaitu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah.· Hukumnya: Wajib dipanjangkan.

Perselisihan Ahli Qura’ Mengenainya
1. Imam Warsy dan hamzah membacanya dengan kadar 6 harkat sahaja.
2. Baki ahli Qura’ yang lain membacanya dengan kadar 4 & 5 harkat sahaja.


Takrif Mad Badal· Iaitu kalimah pada asalnya yang mempunyai 2 hamzah di mana hamzah pertama berbaris dan hamzah yang keduanya sukun,maka diibdalkan hamzah yang kedua kepada jenis huruf yang sama dengan harkat hamzah yang pertama.·
Hukumnya: Harus dipanjangkan.

Perselisihan Ahli Qura’ Mengenainya;1. Kesemua ahli Qura’ membacanya dengan kadar 2 harkat sahaja.
2. Imam Warsy membacanya dengan kadar 2 & 4 & 6 harkat sahaja.
3 tempat di mana imam Warsy tidak membacanya dengan kadar 4 & 6 harkat;

1. Apabila terdapat sukun yang sahih berada sebelum hamzah yang sukun
Contoh: القرأن 2.
Apabila terdapat hamzah yang berbaris tanwin sebelum alif yang sukun.Contoh: دعاء 3.
Apabila terdapat hamzah wasal selepas huruf Mad yang sukun.Contoh: اوتمن

Terdapat kalimah yang mempunyai perselisihan oleh imam Warsy;أ‌. Pada kalimah (يوأخذكم) walaupun dalam apapun ia datang di dalam Al-Quran, imam Warsy membacanya dengan kadar 2 harkat sahaja.ب‌. Pada kalimah (ٳسرأيل) walaupun dalam apapun ia datang di dalam Al-Quran, imam Warsy membacanya dengan kadar 2 harkat sahaja iaitu pada huruf ya’ yang berada selepas huruf hamzah,tetapi ketika waqaf ianya bertukar menjadi hukum Mad Aridh Lilsukun.

Perselisihan pembacaan oleh imam Warsy pada 2 kalimah ini;

1. Kalimah (الأن) iaitu bertembungnya antara hamzah istifham dengan hamzah wasal seperti mana yang terdapat di dalam surah Yunus,pada kalimah ini ada 2 cara pembacaannya.
i. Membacanya dengan kadar 2 harkat sahaja iaitu pada huruf alif yang berada selepas huruf lam.
ii. Membacanya dengan kadar 2 & 4 & 6 harkat iaitu dengan cara badal (penukaran huruf).

2. Kalimah (عاداالأؤلى) seperti mana yang terdapat di dalam surah Najm. Pada kalimah ini ada 2 cara pembacaannya.

i. Membacanya dengan kadar 2 harkat sahaja.
ii. Membacanya dengan kadar 2 & 4 & 6 harkat.

2 pembahagian Mad Far’ii yang dipanjangkan apabila bertemu dengan sukun;

1. Sukun yang asal.
2. Sukun yang baru jadi.

Takrif Sukun yang asal.

· Iaitu yang ada ketika wasal (sambung) mahupun waqaf (berhenti), membacanya dengan kadar yang panjang kerana disebabkan oleh Mad lazim.

Mad Lazim terbahagi kepada 2 bahagian;

1. Kalimi (kalimah).
2. Harfi (huruf).

Takrif Mad Lazim Kalimi;
· Iaitu huruf Mad yang terletak selepas huruf yang sukun biasa ketika wasal dan waqaf pada satu kalimah.

Mad Lazim Kalimi terbahagi kepada 2 bahagian.
1. Musaqqal.
2. Mukhaffaf.

Takrif Mad Lazim Kalimi Musaqqal.
· Iaitu huruf Mad yang terletak selepas huruf yang bertanwin
Contoh: لين الضا ولا

Takrif Mad Lazim Kalimi Mukaffaf.
· Iaitu huruf Mad yang terletak selepas huruf yang sukun yang jelas
Contoh: الأن , محيائ
· Hukumnya;dibaca dengan kadar 6 harkat oleh kesemua ahli Qura’ tidak kira ketika wasal mahupun waqaf.

Takrif Sukun yang asal:
· Iaitu sukun yang terjadi hanya ketika waqaf.
· 2 cara membacanya iaitu dengan kadar 4 & 6 harkat.ianya tidak dibaca dengan kadar 2 harkat kerana pada ketika wasal mahupun waqaf kesemua ahli Qura’ menukar hukumnya kepada Mad Aridh Lilsukun.

Mad Lazim Harfi;
· Iaitu mad yang mempunyai sukun yang jelas pada huruf berbaris fathah dipermulaan surah di mana huruf hijahiyyah tersebut mestulah mempunyai 3 huruf dan ditengahnya mesti ada huruf mad.

Mad Lazim Harfi terbahagi kepada 2 bahagian.
1. Musaqqal.
2. Mukhaffaf.

Mad Lazim Harfi Musaqqal.
· Iaitu huruf Mad yang terletak selepas huruf yang bersaddah.
Contoh: Huruf lam pada: الم
Huruf sin pada: طسم

Mad Lazim Harfi Mukhaffaf.
· Iaitu huruf Mad yang terletak selepas huruf yang sukun.
Contoh: Huruf mim pada: حم ق,ق,
Pada huruf a’in yang terdapat di awal surah Maryam iaitu ( كهيعص) dan pada surah Syura iaitu ( عسق حم ) .Terdapat 2 cara pembacaannya.

i. Membacanya dengan kadar 4 harkat kerana boleh ditukar menjadi Mad Lin.
ii. Membacanya dengan kadar 6 harkat.

Kesimpulannya: Kesemua ahli Qura’ lebih mengafdalkan membacanya dengan kadar 4 harkat.

Pada kalimah ( طه ) yang terdapat dipermulaan surah Tahaa,kesemua huruf (طهر حي ) dibaca dengan kadar 2 harkat kerana kesemua ahli Qura’ berpendapat bahawa pada kesemua huruf ini hanya mempunyai 2 huruf sahaja apabila dipisahkan.

Pada huruf alif yang terdapat di permulaan surah tidak dipanjangkan kerana ditengahnya tiada huruf Mad apabila dipisahkan.

Pada huruf mim yang terdapat di permulaan surah Al_Imran iaitu ( الله الم ) .terdapat 2 cara pembacaannyapada ketika wasal (sambung).

1. Membaca dengan kadar 6 harkat kerana menjadi mad lin keatas asal bersambung..
2. Membaca dengan kadar 2 harkat kepada mim yang pada asalnya berbaris sukun ditukar kepada baris fathah.Jika tidak akan bertemu 2 sukun dan ianya disepakati oleh kesemua ahli Qura’.

Pada kalimah ( الم )yang terdapat di permulaan surah Al_Imran,ketika wasal ianya dibaca dengan kadar 6 harkat tanpa perselisihan oleh semua ahki Qura’.

Telah dikhususkan oleh imam Warsy hanya pada kalimah ( )dipermulaan surah Ankabut dengan 2 cara pembacaannya.
1. Menukarkan harkat hamzah kepada huruf lam pada ketika wasal.
2. Membaca dengan kadar 6 harkat bersama ahli Qura’ yang lain pada ketika waqaf

Pembahagian Mad Lin:

1. Mad Lin Mahmuz (berhamzah).
2. Mad Lin Khair Mahmuz (tiada hamzah).

Takrif Mad Lin Mahmuz:
· Iaitu huruf wau atau ya’ yang sukun berada diantara huruf sebelumnya berbaris fathah dan selepasnya huruf hamzah.Contoh: استيئس

2 jenis kadar pembacaan yang dibaca oleh imam Warsy pada mad ini.Ø Membaca dengan kadar 4 & 6 harkat tidak kira ketika wasal mahupun waqaf.
Baki ahli Qura’ membaca Mad Lin Mahmuz di mana syaratnya mesti ada huruf hamzah di akhir kalimah.

Contoh: شئ 3 jenis kadar pembacaan yang dibaca oleh kesemua imam Qura’ pada mad ini pada ketika wasal.
Ø Membaca dengan kadar 2 & 4 & 6 harkat.

Mad Lin Khair Mahmuz:
Kesemua ahli Qura’ bersependapat bahawa Mad Lin Khair Mahmuz di baca dengan kadar 2 & 4 & 6 harkat.

Contoh: لاضير

Terdapat perselisihan oleh ahli Ada’ mengenai pembacaan imam Warsy pada huruf wau pada kalimah ( سوء ) .
Contoh 1 : تهما سوء لهما بدت
Contoh 2 : تكم سوء يورى

Kesimpulannya:Terdapat 4 corak mengenai pembacaan imam Warsy pada kalimah ( سوء ) seperti berikut:
1.Membaca dengan kadar 2 harkat pada huruf wau dan kadar 2 harkat pada Mad Badal akannya.
2. Membaca dengan kadar 2 harkat pada huruf wau dan kadar 4 harkat pada Mad Badal akannya.
3. Membaca dengan kadar 2 harkat pada huruf wau dan kadar 6 harkat pada Mad Badal akannya.
4. Membaca dengan kadar 4 harkat pada huruf wau dan kadar 4 harkat pada Mad Badal akannya.

Ahli Ada’ telah bersepakat bahawa imam Warsy membaca huruf wau dengan kadar 2 harkat pada kalimah :
Contoh: ( الموءودة ) surah al-kahfi
Contoh: ( موئلا)

BAB IDGHAM MOTQORIBAIN DAN MUTAJANISAIN PADA SATU KALIMAH ATAU DUA KALIMAH

Apabila berhimpun dua huruf mutaqoribain yg berbaris pada kalimah yg satu, maka Susi mengidghamkan qof ق pada kaf ك dengan dua syarat:sebelum qof huruf berbarisselepas kaf mim jama’

contoh:maka Susi mengidghamkan qof pada kaf dengan idgham yg sempurna dan seolah-olah kaf yg bertashdid. Dan menzahirkan sifat qof. Dan apabila tidak mencukupi satu syarat di atas, maka wajib izdhar kepada semua ahli Qurra’.

Susi membaca dengan dua wajah:-izdhar dan idgham pada lafaz عسى ربه أن طلغكنizhar – ada mim jama’ selepas kaf.Idham – ada nun niswah yg bertashdid selepas kaf.

Apabila datang dua huruf mutaqoribain atau mutajanisain pada dua kalimah, Susi mengidghamkan huruf awal apabila daripada huruf yg 16 pada awal bait kedua. Huruf-huruf tersebut ialah:س ل ت ن ب ر د ض ط ك ذ ه س م ق ج

PREPARED BY: MUHAMMAD HANIFF BIN YUSOF
(4875)

BAB IZ

Mngidghamkan huruf الذال pada kalimah إذ atau mengizharkan hanya kepada 6 huruf sahaja yang mana berada di awal kalimah dan berada selepas huruf الذال.

إتمشى أختك{التاء
{وإذزين لهم الشيطن{الزاى
{وإذصرفناإليك{الصاد
{إذ دخلوا عليهم{الدال
{لولا إذسمعتموه{السين
{وإذ جعلنا البيت{الجيم


Perselisihan pendapat qurra’ mengenainya:

1) Imam Nafi’ ,Ibnu Kathir, dan ‘Asim bersepakat dengan mengizharkan huruf الذال pada kalimah إذ apabila bertemu dengan 6 huruf tersebut.
2) Imam Khalad dan Imam Kisaei bersepakat dengan mengizharkan huruf الذال apabila bertemu huruf الجيم sahaja dan mengidghamkan pada selain huruf tersebut.
3) Imam Khalaf Mngidghamkan huruf الذال pada kalimah إذ apabila bertemu dengan التاء dan الدال dan mengizharkan pada selain dari huruf tersebut.
4) Imam Ibnu Zakuan Mngidghamkan huruf الذال pada kalimah إذ apabila bertemu dengan الدال dan mengizharkan pada selain dari huruf tersebut. Imam Abu Amru dan Hisyam mengidgham kan kesemua huruf apabila bertemu dengan huruf الذال.

PREPARED BY: MUHAMMAD ARIF BIN ZULKARNAIN
(4797)

BAB DAL PADA QAD

Huruf yang diidghamkan atau diizharkan pada huruf الدال dikalimah قد. Terdapat 8 jenis huruf tersebut yang mana mestilah berada di awal kalimah.Ianya juga mestilah berada selepas kalimah قد.

8 huruf itu ialah:
I. ص
II. ج
III. ز
IV. ظ
V. ض
VI. ذ
VII. س

Perselisihan penbacaan ahli Qura’ mengenainya;

1) Imam A’sim,Qolun,dan Ibnu Kathir mengizharkan huruf الدال pada kalimah قد pada semua huruf tersebut.
2) Imam Warsy mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد hanya pada huruf الضاد dan الظاء seterusnya mengizharkan pada huruf selain daripada itu.
3) Imam Ibnu Zakuan mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد hanya pada huruf الذال,الضاد,الزاي, dan الظاء.sementara pada huruf الزاي,Imam ibnu Zakuan membacanya dengan 2 wajah iaitu idgham dan izhar,seterusnya mengidghamkan pada huruf selain daripada itu.
4) Imam Hisyam mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد pada kesemua huruf berikut,kecuali pada قد ظلمك .Imam Hisyam mengizharkan hanya didalam surah shad سورة ص) ).
5) Imam Abu Amru,Hamzah,dan Kisaei mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد pada kesemua huruf tersebut tanpa khilaf.

PREPARED BY: MUHAMMAD MUSLIM BIN MOHAMMAD
(5240)

BAB LAM DAN BAL

Ø Khilaf qurra’ pada lam هل & بل ketika bertemu 8 huruf hijaiiyyah iaitu:
I. ت
II. ث
III. ظ
IV. ز
V. س
VI. ن
VII. ط
VIII. ض

Ø Terbahagi 8 huruf kepada بل &هل iaitu:
I. Huruf yang berkaitan dengan laam هل iaitu :
· ث
· هل ثوب الكفار (سورة المطففين )
II. Huruf yang berkaitan dengan laam بل ada 5 iaitu:
· ض
o بل ضلوا عنهم
· ظ
o بل ظننتم
· ط
o بل طبع
· ز
o بل زين للذين كفروا
· س
o بل سولت لكم انفسكم
III. Huruf yang dikongsi di antara laam dan laam ada 2 iaitu:
- ن
بل نتبع #
هل ندلكم #
ت -
بل تاتيهم #
هل تعلم له سميا #
PERSELISIHAN PENDAPAT AHLI QURA’ MENGENAINYA

1) Imam kisaei mengidghamkan semua huruf tersebut apabila berada selepas huruf laam pada kalimah بل & هل.
2) Imam Hamzah mengidghamkan huruf السين, pada kalimah بل,التاء pada kalimah هل dan التاء pada kalimah بل & هل dan mengizharkan selain daripada huruf itu.
3) Imam Abu Amru mengidghamkan huruf التاء pada kalimah هل yang berlaku hanya pada 2 tempat di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Al-Mulk (هل ترى من فطور) dan di dalam surah Al-Haqqah(فهل ترى لهم من باقية).
4) Imam Hisyam mengidghamkan huruf النون dan الضاد pada kalimah بل, التاء pada kalimah هل.

PREPARED BY: MUHAMMAD MUSLIM BIN MOHAMMAD
(5240)

Ta' tasnis

وأبدت سنا ثغر صفت ظلمه جمعن ورودا بادرا عطر الطلا
فإظهارها در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرومخولا
وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عصرة ومحللا
واظهار راويه هشام لهدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى

Huruf yang diidghamkan atau diizharkan kepada huruf ta’ taknis mempunyai 6 huruf. Ianya juga mestilah berada di awal kalimah dan berada selepas kalimah yang mempunyai ta’ taknis.


1. Izhar pada keenam- enam huruf ialah ibnu kasir, Asim, Qalun.
Dalil: فإظهارها در نمته بدوره .

2. Idgham warsy pada huruf ظ sahaja. Warsy akan izhar pada
baki huruf. Dalil: .وأدغم ورش ظافر

3. Ibnu amir izhar pada huruf السين, الجيم , الزاي dan akan idgham pada baki huruf. Dalil: وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي
a. hisyam akan izhar pada huruf ص pada tempat لهدمت صومع pada surah al-haj. Dalil: واظهار راويه هشام لهدمت

4. Ibn zakuan izhar dan idgham pada tempat فإذا وجبت جنوبها ) ) surah
Al-hajj. Pendapat yang paling shahih ialah izhar sahaja. Dalil:
وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى

5. Baki qura’ akan baca dengan idgham pada enam huruf(ABU AMRU,HAMZAH, KISAIE)


PREPARED BY: MUHAMMAD ARIF BIN ZULKARNAIN
(4797)